Công văn 5577/VPCP-CN 2019 triển khai Dự án SÂN BAY PHAN THIẾT

Công văn 5577/VPCP-CN 2019 triển khai Dự án SÂN BAY PHAN THIẾT

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ                                                                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  ——-                                                                                                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 5577/VPCP-CN                                                                                                                            —————

V/v: Triển khai Dự án Cảng hàng không                                                                                                Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

      Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Kính gửi: – Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng;

– Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa.

Về báo cáo của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 4949/BGTVT-KHĐT ngày 28 tháng 5 năm 2019) về tình hình triển khai Dự án Cảng hàng không Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Các Bộ: Giao thông vận tải, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng và Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bình Thuận, Khánh Hòa khẩn trương thực hiện theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các văn bản số 4249/VPCP-QHĐP ngày 17 tháng 5 năm 2019 và số 226/TB-VPCP ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ, bảo đảm tiến độ triển khai Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                                                                                     BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
– Như trên;

– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

– VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ

Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, NC, QHĐP, V.I, TH;

– Lưu: VT, CN (2). Ha                                                                                                                                         Mai Tiến Dũng

 

(Theo luatvietnam.vn)

 

 

No Comments

Post A Comment